advertise

Speed Socket ۲.۰ Mirrored Goggle 
عینکی پر طرفدار با طراحی بسیار زیبا و دید فوق العاده

آلپ اسپرت > فروشگاه > ورزش‌های آبی > عینک شنا > عینک شنا اسپیدو | اسپیدی ۲۰۲۱
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
عینک شنا اسپیدو | اسپیدی 2021
کد محصول:SPD-SPSO۱۱

عینک شنا اسپیدو | اسپیدی ۲۰۲۱

speedo goggle | Speed Socket ۲.۰ Mirrored Goggle ۲۰۲۱
توضیحات
با خرید این عینک، نگران مسابقات خود نباشید. این عینک همانند نسخه قبلی خود است. با این تفاوت که دید بسیار وسیع و بهتری نسبت به نسخه ی قبلی خود دارد.
بندهای دوتایی باعث فیت شدن کامل عینک برای شما و لنزهای ضد مه نیز باعث شفافیت و دید عالی شما می شوند.
برند: اسپیدو
ضد مه: ضد بخار و ضد مه
استایل: آموزش و مسابقات
نوع بند: سیلیکون قابل تنظیم
رنگ بندی:
مشکی
مشکی
صورتی
بنفش
آبی کم رنگ
مشکی ابی
طلایی
رنگی
قرمز آبی

جدول مشخصات

مشخصات ( عینک شنا اسپیدو مدل اسپیدی)

شرایط نگهداری عینک های اسپیدو

شرایط ارسال

عینک شنا اسپیدو مدل Speed Socket ۲.۰ با ۴۵ گرم وزن یکی از پرفروش ترین عینک های شنای سایت آمازون با رتبه ی ۲۰ می باشد. خاصیت ضد مه و ضد انعکاس چشمی های عینک های شنای اسپیدو علاوه بر ایجاد راحتی و زیبایی، خاصیت محافظت در برابر پرتوهای UV را نیز دارا می باشد.
خشک شویی نشود
از خشک کن استفاده نشود
از تماس با مواد سفید کننده اجتناب شود
از تمیز کردن داخل شیشه عینک خودداری بفرمائید
عدم همراه بردن در سونا و جکوزی
پست پیشتاز :
این روش برای تمامی خریداران قابل انتخاب بوده و پس از انتخاب این روش امکان انتخاب نوع پرداخت بصورت ، پرداخت درب منزل پس از تحویل کالا و یا پرداخت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی وجود دارد . در روش ارسال پیشتاز ، مرسوله ظرف ۲۴- ۷۲ ساعت کاری در سراسر ایران به خریدار تحویل داده میشود و هزینه ی حدود ۱۳ هزار تومان به فاکتور قیمت محصول اضافه می کند.


پست سفارشی :
این روش برای تمامی خریداران قابل انتخاب بوده و پس از انتخاب این روش امکان انتخاب نوع پرداخت بصورت ، پرداخت درب منزل پس از تحویل کالا و یا پرداخت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی وجود دارد .در روش ارسال پست سفارشی ، مرسوله ظرف ۲-۵ روز کاری در سراسر ایران به خریدار تحویل داده میشود و هزینه ی حدود ۸ هزار تومان به فاکتور قیمت محصول اضافه می کند.


ارسال رایگان خریدهای اینترنتی :
این روش برای خریدارانی با سبد خرید ۲۵۰ هزار تومان و بالاتر امکان پذیر بوده و تنها از طریق پرداخت آنلاین از درگاه اینترنتی امن صورت می گیرد . در روش ارسال رایگان ، مرسوله ظرف ۲-۵ روز کاری در سراسر ایران به خریدار تحویل داده می شود و خریدار در زمان دریافت هیچگونه هزینه ای پرداخت نمی کند.

نقد و بررسی

نقد و بررسی

همیشه به یاد داشته باشید که برای خرید لوازم شنا، بالاترین دقت را به خرج دهید؛ چرا که باید دارای کیفیت عالی باشند تا بعد از چند بار استفاده، کیفیت خود را از دست ندهند. این عینک علاوه بر طراحی بسیار زیبایش، بسیار راحت است و اصلا احساس ناراحتی نخواهید کرد. این عینک، خاصیت محافظت در برابر پرتو های مضر خورشیدی را نیز دارد. علاوه بر ویژگی های گفته شده، دارای خاصیت ضد مه و ضد انعکاسی نیز می باشد. در نتیجه شیشه عینک هنگام تماس با آب بخار نخواهد کرد و هم چنین در مواقع آفتابی میزان نور را کاهش خواهد داد.
این عینک یکی از بهترین عینک های موجود در بازار می باشد که خرید آن به دوستداران ورزش شنا توصیه می شود.

چرا عینک شنا اسپیدو بخریم؟

لنز خمیده

لنز خمیده باعث دید بسیار وسیع و دقیق در آب می شود.

طراحی خیره کننده

طراحی بسیار زیبا و جذاب مخصوص آموزش و مسابقات

پلی بینی

۳ پلی بینی اضافی در بسته بندی وجود دارد.

چشمی درونی

چشمی درونی ساخته شده از مواد نرم برای راحتی فوق العاده

ضد مه

عدم بخار کردن شیشه ها در داخل و بیرون از آب

لاتکس ۰%

در ساخت این عینک از هیچگونه لاتکسی استفاده نشده است.

محافظت در برابر پرتوهای خطرناک خورشیدی

مراقبت از چشم های شما در برابر پرتوهای UVA و UVB مضر خورشیدی

برند اسپیدو

این برند یکی از بهترین و معتبرترین برندها برای محصولات شنا می باشد.

پر فروش

این عینک نوزدهمین عینک شنای پر فروش در سایت جهانی آمازون می باشد.


عینک شنای اسپیدو اسپیدی

با خرید این عینک، نگران مسابقات خود نباشید. این عینک همانند نسخه قبلی خود است. با این تفاوت که دید بسیار وسیع و بهتری نسبت به نسخه ی قبلی خود دارد. بندهای دوتایی باعث فیت شدن کامل عینک برای شما و لنزهای ضد مه نیز باعث شفافیت و دید عالی شما می شوند.
عینک شنا یکی از لوازم ضروری برای شنا می باشد. عینک شنا تصویری بسیار واضح تر از محیط درون آب در اختیار شما می گذارد که باعث راحت تر شدن شنا نیز خواهد شد. هم چنین عینک های شنا، محافظ های بسیار قوی در برابر مواد شیمیایی موجود در آب مانند کلر و حتی باکتری ها می باشد. در نتیجه استفاده از عینک شنا به تمامی شناگران توصیه می شود.

آلپ اسپرت

آلپ اسپرت

برند: اسپیدو

شرکت اسپیدو
اسپیدو یکی از پرفروش ترین برندهای محصولات شنا می باشد. تاریخچه ی خلاقیت برند از سال ۱۹۲۸ که اسپیدو یکی از لباس های شنای خود را معرفی کرد، آغاز شد. این لباس، اولین لباس شنای بدون پنبه در جهان بود. کمی بعد، آرن بورگ شناگر سوئدی در همان لباس، رکوردی جهانی از خود به جا گذاشت که باعث شد این برند در اذهان مردم ماندگار شود. از زمان ساخته شدن اولین لباس در دهه ی ۱۹۲۰، اسپیدو یکی از عوامل مهم و بزرگ در ساخت محصولات شنا بوده است. در دهه ی ۱۹۵۰، این برند اولین مایو و اولین لباس ساخته شده از نایلون را روانه ی بازار کرد. در دهه ی ۱۹۷۰ اسپیدو، اولین شرکتی بود که محصولات شنای خود را از نایلون تولید می کرد.

آلپ اسپرت
آلپ اسپرت
آلپ اسپرت
آلپ اسپرت
آلپ اسپرت
آلپ اسپرت
آلپ اسپرت
آلپ اسپرت

جدیدترین محصولات

ارزان ترین محصولات

ارسال رایگان

۷ روز ضمانت بازگشت

۳ سال ضمانت کیفیت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.